Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 595 569
 • BIS: 7 020 505

Wykładowcy

  • Jan Malicki dr h.c.
  • Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i zawodowych jest historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne oraz szczególnie problemy narodowościowe regionu. Pracownik naukowy i kierownik Studium Europy Wschodniej przy Wydziale Orientalistycznym UW.
  • Więcej
   
  • dr Ananicz Andrzej
  • W 1990 roku wraz z Janem Malickim i Tadeuszem Majdą zainicjował w ramach Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego działalność Seminarium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środkowej (przekształconego w Studium Europy Wschodniej). Obecnie na urlopie, gdyż pełni funkcję Ambasadora RP w Pakistanie.
  • Więcej
   
  • dr hab. Joanna Maria Gierowska-Kałłaur
  • historyk, wykładowca w SEW od 2004 roku
  • Specjalizacja: historia byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XIX i XX w., edycja źródeł.
  • Więcej
   
  • dr Rigels Halili
  • antropolog kultury, filolog historyk
  • Zajmuje się obszarem Bałkanów. Zastępca sekretarza naukowego Studium Europy Wschodniej.
  • Więcej
   
  • prof. Aleksandra Hnatiuk
  • literaturoznawca, tłumacz
  • Obszary badań naukowych: literatura ukraińska; zwłaszcza: historia dwudziestowiecznej literatury ukraińskiej i polsko-ukraińskich związków kulturalnych, recepcja literatury ukraińskiej w Polsce, problematyka ukraińskiej tożsamości kulturowej i narodowej, historia ukraińskiej myśli społeczno-politycznej.
  • Więcej
   
  • dr hab. Kazimierz Jurczak
  • historyk
  • Mgr filologii rumuńskiej UJ (1980), od 2002 roku wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: kultury Bałkanów i Europy Środkowej, lektorat j. rumuńskiego.
  • Więcej
   
  • dr David Kolbaia
  • historyk, kartwelolog
  • W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Tbilisi. W latach 1992–1996 był doktorantem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Historycznym UW. Zatrudniony w Studium Europy Wschodniej Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Więcej
   
  • dr hab. Mariusz Kowalski
  • geograf
  • Specjalista z zakresu geografii politycznej, geografii ludności i geografii historycznej (m.in. zagadnienia narodowościowe, geografia wyborcza, historyczne podziały terytorialne). Od 2001 wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Więcej
   
  • prof. Leszek Zasztowt
  • historyk
  • Dzieje Rosji carskiej okresu imperialnego: zwłaszcza przemiany polityczne, społeczne, kulturowe, naukowe i oświatowe, a także etniczne, narodowościowe i wyznaniowe w jej zachodnich prowincjach tj. na Litwie, Białorusi i Ukrainie XVIII-XIX i w początkach XX w.; dzieje ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Dzieje Polaków i polskości w Rosji, ZSRR i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na ziemiach polskich pod zaborami. Dzieje nauki i oświaty oraz popularyzacji wiedzy na obszarach jak wyżej, w tym organizacji naukowych, tajnego nauczania, szkół i uniwersytetów.
  • Więcej
   
  • dr Jerzy Kozakiewicz
  • historyk, politolog i dyplomata
  • Obszar badawczy: politologia, badania sowietologiczne i postsowietologiczne, geografia polityczna Europy Wschodniej, geopolityka.
  • Więcej
   
  • dr Dariusz Maciak
  • historyk
  • Zainteresowania badawcze: historia polityki i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności dzieje Ukrainy od XVI do XX wieku (przede wszystkim dzieje Ukraińców w Galicji oraz stosunki polsko-ukraińskie od 1848 roku do 1947 roku); dzieje Warszawy, spuścizna stalinizmu i komunizmu w architekturze i urbanistyce stolicy Polski; literatura fantastyczno-naukowa epoki stalinowskiej i gomułkowskiej w Polsce, stosunki polsko-kaukaskie, geografia historyczna i polityczna; popularyzacja nauki.
  • Więcej
   
  • prof. John Micgiel
  • historyk, politolog
  • Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje współczesną historię i bieżącą politykę Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Więcej
   
  • dr Witold Rodkiewicz
  • historyk
  • Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i studia doktoranckie na Wydziale Historii Uniwersytetu Harvarda.
  • Więcej
   
  • dr Wiktor Ross
  • politolog, rosjoznawca, dyplomata
  • Prowadzi wykłady m.in. z nauki o państwie oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego. Zajmuje się historią doktryn politycznych, historią i teorią dyplomacji, stosunkami międzynarodowymi, Rosją i państwami WNP oraz polską polityką wschodnią. Jest autorem wielu publikacji. Sekretarz naukowy Studium Europy Wschodniej.
  • Więcej
   
  • dr hab. Jakub Sadowski
  • kulturoznawca i filolog
  • Zajmuje się antropologią i semiotyką kultury totalitarnej, semiotyką miasta oraz teorią utopii. Pracownik Studium Europy Wschodniej od 2005 roku.
  • Więcej
   
  • dr Ludwika Włodek
  • socjolożka i dziennikarka
  • Zajmuje się ideologiami narodowymi, polityką tożsamości (identity politics), procesami modernizacji i prawami kobiet na obszarze b. ZSRR (szczególnie w Azji Środkowej) oraz w Afganistanie i Iranie.
  • Więcej
   
  • dr Kazimierz Wóycicki
  • dziennikarz, publicysta, politolog, filozof
  • Związany ze Studium Europy Wschodniej UW, autor bloga publicystycznego: www.kazwoy.wordpress.com
  • Więcej
   
  • prof. Elżbieta Znamierowska-Rakk
  • historyk (specjalizacja Bałkany), redaktor
  • Prof. dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w SEW od 2007 r. Kieruje specjalizacją bałkańską, w ramach której prowadzi wykłady, konwersatoria oraz seminarium magisterskie.
  • Więcej
   
  • prof. Andrzej Żbikowski
  • historyk, politolog
  • Profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w Żydowskim Instytucie Historycznym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów.
  • Więcej
   
  • dr Shahla Kazimova
  • Lektor języka azerskiego w Szkole Języków Wschodnich UW. Październik 2007-obecnie - Prowadzenia ćwiczeń do wykładu „Antropologia dziejów Kaukazu 1917-1991” SEW UW
  • Więcej
   
  • płk Tadeusz Krząstek
  • historyk, dokumentalista, wykładowca, nawigator stanowisk dowodzenia
  • Ur. 28.10.1953 roku w Dęblinie. W latach 1960-1968 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego, a następnie do Technikum Mechanicznego nr 119 w Dęblinie. Po jego ukończeniu wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Będąc jeszcze podchorążym WOSL w 1975 roku podjął zaocznie studia historyczne na UMCS w Lublinie. Od 2000 roku prowadzi wykłady w Studium Europy Wschodniej UW.
  • Więcej
   
  • dr Marek Menkiszak
  • politolog
  • Tematy badawcze: • polityka wewnętrzna, zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, • sytuacja na obszarze WNP, • bezpieczeństwo europejskie i studia strategiczne,
  • Więcej
   
  • dr Mykoła Riabczuk
  • kulturoznawca, historyk
  • Więcej
   
  • dr Jerzy Targalski
  • historyk, politolog, orientalista, publicysta
  • Zajmuje się naukowo problematyką przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a zwłaszcza rolą, jaką w tych przemianach odegrały służby specjalne.
  • Więcej
   
  • Adam Balcer
  • politologia (Bałkany)
  • Wykładowca i doktorant w Studium Europy Wschodniej UW.
  • Więcej
   
  • Andrzej Buczyński
  • socjolog
  • Więcej