Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 627 127
 • BIS: 7 038 402

Konsorcjum zostało założone w 2005 roku, w wyniku propozycji złożonej przez Studium Europy Wschodniej władzom UW oraz  najbliżej z nami współpracującym uniwersytetom ukraińskim.

Obecnie do  Konsorcjum należą następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”;
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy;
 • Żytomierski Uniwersytet Państwowy;
 • Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny;
 • Uniwersytet Narodowy w Kamieńcu Podolskim;
 • Wołyński Uniwersytet Państwowy w Łucku;
 • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku;
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny;
 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”;
 • Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie;
 • oraz Studium Europy Wschodniej w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego.


Celem Konsorcjum jest rozwój  studiów wschodnich oraz promowanie badań wschodnio- i środkowoeuropejskich w regionie. Dla osiągnięcia zamierzonego celu członkowie Konsorcjum zamierzają koordynować swoje badania naukowe oraz działalność dydaktyczną poprzez:
 

 • tworzenie samodzielnych jednostek badawczo-dydaktycznych na uniwersytetach ukraińskich, które prowadziłyby badania w zakresie tematyki szeroko rozumianych „badań wschodnich",
 • umożliwienie jednostkom Konsorcjum kształcenia studentów na „studiach wschodnich” według programu studiów, prowadzonych przez Studium Europy Wschodniej . Obecnie są to studia magisterskie (II-go stopnia w systemie bolońskim),
 • wspólne organizowanie międzynarodowej naukowej Konferencji Studenckiej i innych konferencji o tematyce wschodniej, przeprowadzanych corocznie w różnych miastach Konsorcjum,
 • organizowanie Konkursu prac doktorskich (kandydackich) o tematyce wschodniej i przyznawania corocznej wspólnej nagrody. Wymiany doświadczeń między członkami w ramach wzajemnej wymiany stażystów naukowych,
 • prowadzenia wymiany studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej.


W oparciu o te zamierzenia, z początkiem roku akad. 2010 r. na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie została  otwarta nowa specjalizacja: „studia środkowoeuropejskie”, które będą prowadzone na podstawie programu „Studiów Wschodnich UW”, realizowanych w Studium Europy Wschodniej.  Studenci, którzy pomyślnie przejdą egzaminy sprawdzające w trakcie studiów (po II lub III semestrze) będą mogli odbyć ostatni semestr studiów w Warszawie i otrzymać dwa dyplomy – ukończenia macierzystego uniwersytetu oraz ukończenia „Studiów Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego.