Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 625 262
  • BIS: 7 037 105

Seminaria dla Absolwentów, Doktorantów i Stażystów Programu Kalinowskiego

Do Absolwentów, Stażystów i Doktorantów Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminariach, na których będa występować uczestnicy projektu Staże naukowe – Studia podyplomowe – Studia doktoranckie.

Będziemy na bieżąco aktualizować informacje o kolejnych, przygotowywanych seminariach.

 

1. 5-7 III (kampus SEW, ul. Oboźna 7)

Prof. Andrei Vardamatski

Prof. Viachaslau Shved “Ruch walczący o odrodzenie RP na ziemiach Bialorusi (koniec XVIII - pierwsza połowa XIX w.)

 

2. 19-21 III (kampus SEW, ul. Oboźna 7)

Dr Tadeusz Gawin "Rusyfikacja BSRR 1956-1986"

Dr Valery Bulhakau “Słowo o wyprawie Igora i rozbiory Rzeczypospolitej: jak XII-wieczne Grodno, Mińsk i Połock stały się ośrodkami ruskości dla lokalnych elit XVIII/ XIX w.”

 

3. 2-3 VI (kampus SEW, ul. Oboźna 7)

Dr Tadeusz Gawin "Mozliwosci awansu politycznego i społecznego ludności miejscowej na Białorusi sowieckiej w latach1944-1956"

Prof. Viachaslau Shved „Kalinowski – bohater narodowy Białorusi.”

 

4. 23-24 IV (kampus SEW, ul. Oboźna 7)

Dr Valery Bulhakau „Stabilizacja białorusko-ukraińskiej granicy etnicznej w drugiej połowie XIX w.”

Dr Ihar Kuzminich „Główne sposoby utworzenia prawa.”

 

5. 15-16 V (kampus SEW, ul. Oboźna 7)

Prof. Viachaslau Shved „Demonstracje 1861 – 1862 r. w obwodzie grodzieńskim’.

Dr Ihar Kuzminich “Normy prawa”.

 

6. 4-6 VI (kampus SEW, ul. Oboźna 7)

Dr Tadeusz Gawin „Upartyjnianie środowiska polskiego w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej.”

Dr Valery Bulhakau „Czy mogą być wspomnienia, notatki podróżne, listy etc. pierwszorzędnym materiałem źródłowym do badania dziejów Białorusi w XIX w.?”

Dr Ihar Kuzminich „Prawo a moralność”.

 

7, 8. 12-13 XII (siedziba SEW, ul. Oboźna 7)

Dzmitry Bandarenka

Hanna Jol

Uladzimir Kobets

Dzmitry Bandarenka

 

Osobą odpowiedzialna za organizację seminariów jest Maciej Wilczyński. Wszystkie pytania związane ze szkoleniami prosimy kierować na adres: bialorus.studium@uw.edu.pl

 

W seminariach będą brali udział uczestnicy projektu “Staże - studia podyplomowe - studia doktoranckie” finansowanego z rezerwy celowej "Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju" programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2014 r.

 

 

Regulamin korzystania z „Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego”

 

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego został powołany w dn. 30 marca 2006 r. przez Kazimierza Marcinkiewicza – Prezesa Rady Ministrów RP, Aleksandra Milinkiewicza – przedstawiciela Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorów – przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), a koordynowany merytorycznie przez Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Program został początkowo przeznaczony dla studentów relegowanych z uczelni białoruskich, następnie jego zakres rozszerzono o osoby, które z przyczyn politycznych nie mogą studiować na Białorusi.

 

1. Środki na Stypendia pochodzą z funduszy budżetowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Stypendium wynosi 1240,- złotych miesięcznie i będzie wypłacane przelewem z konta Uniwersytetu Warszawskiego na konta stypendystów z początkiem każdego miesiąca.

2. Stypendia będą wypłacane do ukończenia studiów, jednak nie dłużej niż 5 lat:

a)  stypendium 9-miesiecznebędą otrzymywać wszyscy stypendyści Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego, którzy wypełniają warunki studiów oraz wymogi Uczelni,

b)   stypendium na okres praktyk wakacyjnych otrzymają:

  • wyłącznie studenci odbywający obowiązkowe i bezpłatne praktyki, będące częścią programu studiów (skierowanie zatwierdzone przez właściwego Dziekana/Prodziekana/Dyrektora Instytutu lub osoby upełnomocnione);
  • stypendyści, którzy złożą wniosek z prośbą o stypendium do Dyrektora Programu (wniosek musi być złożony 30 dni przed terminem rozpoczęcia praktyk, jeśli stypendium ma być wypłacone na czas rozpoczęcia praktyk, pozostałe wnioski będą realizowane w terminie późniejszym); po 31 sierpnia nie będą przyjmowane wnioski o stypendium na czas praktyk wakacyjnych;
  •  fakt odbycia praktyk musi być potwierdzony przez instytucję, gdzie praktyki będą odbywane, a następnie przez Dziekana/Prodziekana/Pełnomocnika ds. praktyk; po zakończonych praktykach stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Biurze Programu dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk (z instytucji, w której się odbywały) oraz ich zaliczenie (z uczelni)

       3. Stypendium jest przeznaczone na koszty utrzymania, zamieszkania, obowiązkowego ubezpieczenia stypendysty,  wiz i karty pobytu czasowego.

 

4. Studium Europy Wschodniej UW będzie organizować i pokrywać koszty wspólnych spotkań stypendystów Programu.

5.   Szczegóły dotyczące studiów, programu, potrzebnej dokumentacji leżą w gestii wydziałów
i instytutów, gdzie studiują stypendyści. Także kwestie ew. przyznania miejsca w domu akademickim należą wyłącznie do uczelni, do której został skierowany stypendysta. Koszty zakwaterowania w domach studenckich ponosi Stypendysta.

 

6.  Przed ostatecznym zakwalifikowaniem do Programu i przydzieleniem na uczelnię, stypendyści są zobowiązani do dostarczenia wszelkich koniecznych dla uczelni dokumentów, w tym:

a)    oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej zalegalizowany opatrzone w apostille;

b)    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;

c)    wymienione w § 6 a, b; dokumenty winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski;

d)    inne dokumenty wskazane przez uczelnię.

 

7. Zmiany kierunku studiów lub zmiany uczelni stypendysta może dokonać na podstawie wstępnej decyzji rektora/dziekana uczelni, do której aplikuje skierowany. Na podstawie pisemnej zgody rektora/dziekana danej uczelni, Dyrektor Programu podejmie decyzję o kontynuowaniu stypendium po zaliczeniu minimum I roku studiów i uzyskaniu średniej ocen minimum 4,0.

 

8.  Zmiana trybu studiów ze stacjonarnych na zaoczne jest wykluczona. Stypendium przyznawane jest na ukończenie dziennych, stacjonarnych, 5-letnich, jedno- lub dwu- stopniowych studiów wyższych.

 

9. Nie przewiduje się automatycznej kontynuacji studiów magisterskich na studiach doktoranckich. Nawet jeśli stypendysta nie pobierał 5 lat stypendium, przy przyjmowaniu na studia doktorskie obowiązują takie same wymagania, jak na inne studia w Programie. Okres otrzymywania stypendium na studia doktoranckie wynosi 3 lata, wyjątkowo z możliwością przedłużenia do 4 lat.

 

10.  Absolwenci studiów licencjackich, którzy ukończyli je jako stypendyści Programu, chcąc kontynuować naukę na studiach magisterskich powinni samodzielnie kandydować na studia II stopnia, a następnie, po pozytywnych wynikach egzaminów, zwrócić się z podaniem do Dyrektora Programu o kontynuację uczestnictwa w Programie na okres studiów magisterskich. Do podania należy dołączyć decyzję o przyjęciu na studia.

 

11. Warunkiem korzystania ze stypendium jest obecność stypendysty w Polsce podczas trwania zajęć akademickich.

 

12. Stypendysta zobowiązany jest powiadomić Biuro Programu (drogą elektroniczną na adres: bialorus.studium@uw.edu.pl) o wszystkich wyjazdach z Polski, dłuższych niż 2 tygodnie.

 

13. Stypendysta zobowiązany jest powiadomić Biuro Programu (drogą elektroniczną na adres: bialorus.studium@uw.edu.pl) o wszelkich decyzjach swojej uczelni, zmieniających jego status, niezwłocznie od momentu wydania tej decyzji.

 

14.   Stypendysta jest zobowiązany do:

a.   realizowania programu studiów;

b.   wywiązywania się z obowiązków studenta (zaliczanie przedmiotów, stosowania się do zasad współżycia społecznego, regularne opłacanie miejsca w akademiku),

c.   nadsyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie semestrów w terminach wymienionych w § 14 a, b;

d.  dokumenty potwierdzające zaliczenie semestru to:

  •  zaświadczenie o zaliczeniu sesji i wpisaniu na kolejny semestr,
  • kserokopia strony indeksu, na której znajduje się wpis na kolejny semestr,
  • kserokopia wszystkich stron indeksu, na których znajdują się wszelkiego rodzaju zaliczenia zajęć, wykładów oraz wyniki egzaminów lub lub inny wykaz ocen wydany przez uczelnię zawierający ww. dane.

 

e.   wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) lub w innej firmie ubezpieczeniowej, jeśli ubezpieczenie gwarantuje warunki takie jak NFZ, w tym zwłaszcza leczenie szpitalne. Kserokopię ubezpieczenia należy dostarczyć do Biura Programu do 15 października każdego roku akademickiego;

f.     wystąpienia o kartę pobytu czasowego (nie później niż 45 dni przed upływem terminu ważności wizy. Studium nie będzie występować o przyznanie kolejnych wiz, jeśli nie było zgodnego z zasadami wystąpienia o kartę czasowego pobytu)

g.    odbywania obowiązkowych lektoratów języka polskiego w trakcie pierwszego roku uczestnictwa w Programie, opłacanego przez stypendystę, bądź przez uczelnię, jeżeli tak stanowią jej wewnętrzne uregulowania;

h.    uczestnictwa w corocznych spotkaniach kontrolnych z przedstawicielami Biura Programu;

 

15.   Nowoprzyjęci stypendyści są zobowiązani do przysłania do Biura Programu kopii decyzji o przyjęciu na studia w terminie do 20 października każdego roku. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie skutkował skreśleniem z listy stypendystów od 1 listopada.

 

16.   Stypendyści będący na studiach doktoranckich zobowiązani są nadto:

a.  na I roku studiów wygłosić minimum jeden referat na konferencji naukowej z dziedziny studiów,

b.  na II roku studiów wygłosić minimum jeden referat na konferencji naukowej oraz posiadać minimum jedną publikację (recenzja, nota, sprawozdanie, artykuł),

c.  na III roku wygłosić minimum dwa referaty na konferencji naukowej oraz posiadać dwie publikacje (2 artykuły lub 1 recenzja + 1 artykuł z dziedziny studiów),

 

 

17.   Studium Europy Wschodniej UW będzie monitorować przebieg studiów:

a.   stypendysta jest zobowiązany nadesłać lub dostarczyć osobiście do Biura Programu dokumenty potwierdzające zaliczenie semestru zimowego (§ 11 d) najdalej do 15 marca;

b.   stypendysta jest zobowiązany nadesłać lub dostarczyć osobiście do Biura Programu dokumenty potwierdzające zaliczenie semestru letniego (§ 11 d) najdalej do 15 października;

c.    niezaliczenie semestru lub roku w terminie, spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium, zawieszenie bądź skreślenie z listy stypendystów;

d.    jeśli do dnia 15 października (po semestrze letnim) i do 15 marca (po semestrze zimowym) stypendysta nie dostarczy dokumentów potwierdzających zaliczenie semestru wypłacanie stypendium zostanie wstrzymane.

e.    stypendium wstrzymane w danym roku kalendarzowym (w tym stypendia wstrzymane z powodu niedostarczenia dokumentów potwierdzających zaliczenie semestru do 15 października br), nie będzie wypłacane po 31 XII. Ostatnie podania dotyczące przywrócenia stypendium w bieżącym roku będą przyjmowane do rozpatrzenia dn. 10 XI.

 

18.   Możliwość warunkowego zaliczenia semestru letniego lub całego roku studiów,
bądź pozostawania w Programie bez pobierania stypendium, istnieje tylko
przy poparciu uczelni, w której stypendysta studiuje i wymaga osobnej zgody Dyrektora Programu. Koszty egzaminów warunkowych pokrywa zawsze sam stypendysta. W przypadku, gdy stypendysta nie zaliczy roku, wtedy podobnie jak studenci polscy sami ponoszą koszty za powtarzanie roku. W przypadku powtarzania roku lub przedłużenia się okresu studiów stypendium może być zawieszone, jak również może być również zastosowany system podziału stypendium na raty.

 

19.  Brak postępów w kształceniu, niewypełnianie zasad Programu, bądź naruszenie zasad współżycia społecznego może spowodować skreślenie z listy uczestników Programu.

 

20.  Wszelkie inne kwestie, nieporuszone lub nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane albo w uczelniach afiliacji (dyrektorzy instytutów, dziekani), albo przez Dyrektora Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego.

 

 

Powyższy„Regulamin korzystania z Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego”, który jest aktualizacją do „Zasad korzystania z Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego” z dnia 1 listopada 2008 r.  wchodzi w życie z dniem 20 września 2014 r. i obowiązuje wszystkich stypendystów Programu.