Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 368
  • BIS: 7 018 422

 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
serdecznie zaprasza!Dlaczego warto?

Kształcimy specjalistów zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów.

Studia są interdyscyplinarne i łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze, problematyce socjologicznej, narodowościowej, religijnej, etnologicznej i politycznej.

Absolwenci studiów wschodnich pracować mogą w instytucjach i przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych, zajmujących się problematyką wschodnią.

Co roku ok. 50% słuchaczy Studiów Wschodnich stanowią obcokrajowcy z Europy Środkowej, Wschodniej oraz Azji Środkowej i Kaukazu. Stanowi to najlepszą drogę do pogłębiania wiedzy o regionie i wzbudzania prawdziwej pasji studiowania.

 

„Studia Wschodnie” są odzwierciedleniem światowych tenden­cji, z powodzeniem realizowanych już przez przodujące uni­wersytety europejskie i amerykańskie, w tworzeniu tzw. stu­diów regionalnych (area studies). Jest to nowe wcielenie ducha głębokiego humanizmu ze względu na interdyscyplinarność, wszechstronność i wielopoziomowość z pasją przekazywaną przez wybitnych specjalistów – badaczy i praktyków wszystkich dziedzin, których wypadkową są właśnie „Studia Wschodnie”.
W tym miejscu należy podkreślić rosnącą wagę kierunku wschodniego dla Polski i Unii Europejskiej, zarówno na obszarze politycznym, społecz­nym, jak i gospodarczym. Fakt takiego rozumienia „studiów wschod­nich” może mieć wpływ na rolę Polski w Unii Europejskiej, a także wiel­kie znaczenie dla naszego kraju, z uwagi na obecne i rozszerzające się zaangażowanie i możliwości rozwoju kontaktów zwłaszcza gospodar­czych na Wschodzie, ze względu na tradycyjne polskie zainteresowania sprawami wschodnimi, a także stojące przed Polską nowe potrzeby i wy­zwania, jak choćby: zaangażowanie Polski w Partnerstwo Wschodnie.

Studia wschodnie są kierunkiem elitarnym. Ograniczona liczba studentów przyjmo­wanych na studia powoduje, że kształcenie odbywa się w małych grupach o charak­terze seminaryjnym. Wiąże się to z podziałem studentów na 6 specjalizacji regional­nych. Przeciętnie w każdej grupie studiuje od 6 do 10 osób. Podstawą programu jest bezpośredni i zindywidualizowany kontakt studenta z wykładowcą. Podstawą we wszystkich specjalizacjach jest wykorzystywanie najnowszej (na ogół obcojęzycznej) literatury przedmiotu (język angielski oraz inne języki regionów). Studenci Studiów Wschodnich otrzymują szeroką ofertę nauczania języków regionów (27 języków w ramach Szkoły Języków Wschodnich UW).

Studenci Studiów Wschodnich odbywają praktyki w szeregu instytucji, takich jak ambasady i konsulaty odpowiednich regionów, różne media (publiczne i ko­mercyjne) oraz instytucje analityczne (np. OSW), rządowe (zwł. ministerstwa) i pozarządowe (np. Fundacja im. S. Batorego), a także zdobywają praktyczne doświad­czenie poprzez staże w prowadzonej przez Studium Stacji Kaukaskiej UW (Tbilisi, Ere­wań) oraz poprzez uczestnictwo w wyżej opisanych objazdach naukowych.

Naszą ostatnią inicjatywą w dziedzinie praktyk studenckich jest realizacja w Parlamencie Europejskim w Brukseli programu stażów im. L. Wasilewskie­go w biurze 3 europosłów: Pawła Kowala, Zbigniewa Zaleskiego, Krzysztofa Liska. Trwają ustalenia w sprawie zaangażowania czwartego europosła w pro­gram staży. Przedmiotem konkursu jest dziesięć miesięcznych staży w Biurze Poselskim posła Kowala. Staż obejmuje przygotowywanie materiałów dotyczą­cych Europy Wschodniej, przygotowania materiałów i opracowań posiedzeń AFET, ITRE, delegacji wschodnich i SEDE. Zajęcia odbywają się w Brukseli i Strasburgu.

 
Zjazd Absolwentów Studiów Wschodnich, 2-3 października 2010 r.


Prof. Jan Kubik (USA) podczas dorocznej Warsaw East European Conference

 


Słuchacze dorocznej Wschodniej Szkoły Zimowej przed gmachem Ossolineum we Wrocławiu
 

 

Posłuchaj wypowiedzi o Studium Europy Wschodniej i "Studiach Wschodnich":
 dyr. Jan Malicki, (dyrektor Studium Europy Wschodniej)
dr Dawid Kolbaia, (kierownik Seminarium Kaukaskiego SEW UW)
dr-ant Adam Balcer, (wykładowca SEW, członek Seminarium Bałkańskiego)

 Uczestnicy Wschodniej Szkoły Letniej 2005

 


Dyr. Jan Malicki z Lechem Wałęsą podczas piwerwszej Warszawskiej Konferencji Wschodnioeuropejskiej w 2005

 

Uczestnictwo w objeździe naukowym (dwutygodniowy, po krajach regionu), a także w badaniach terenowych i pracach badawczych Studium jest elementem programu studiów. Możliwy jest udział w pracach (objazdy, badania terenowe) Studenckiego Koła Naukowego przy Studium Europy Wschodniej.

KRONIKA OBJAZU 2011
 Uczestnicy objazdu naukowego na Ukrainie 2006

 


Uczestnicy badań terenowych na Ukrainie 2004


Studia organizowane są we współpracy z pracownikami wielu instytutów naukowych i analitycznych oraz instytucji rządowych. W ramach studiów wykładają najwybitniejsi specjaliści zajmujący się problematyką wschodnią w Polsce w instytucjach naukowych, rządowych i analitycznych, a także wybitni specjaliści z Rosji, Europy Zachodniej i USA.Otwarcie Warsaw East European Conference 2005 z prof. B. Geremkiem

 


Tadeusz Mazowiecki ze studentami Studiów Wschodnich

 


Podpisanie listu intencyjnego inaugurującego Program Stypendialny Rzadu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów

 

 
Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna 2008Przy Studiach Wschodnich działa Szkoła Języków Wschodnich (języki b. ZSRR i b. obozu komunistycznego) dająca możliwość poznawania języka regionu. Obecnie prowadzone są lektoraty 27 języków: albańskiego, arabskiego, azerskiego, białoruskiego, bułgarskiego, chińskiego, chorwackiego, czeczeńskiego, czeskiego, estońskiego, greckiego, gruzińskiego, japońskiego, kazachskiego, kirgiskiego, litewskiego, łotewskiego, ormiańskiego, perskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, serbskiego, słowackiego, słoweńskiego, tureckiego, ukraińskiego, węgierskiego.Słuchacze lektoratów jezyków regionalnych w Szkole Języków Wschodnich

 


Słuchacze lektoratów jezyków regionalnych w Szkole Języków Wschodnich

 

 
Słuchacze lektoratów jezyków regionalnych w Szkole Języków Wschodnich


Dowiedz się więcej o

Studium Europy Wschodniej!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony

www.studium.uw.edu.pl

Obudź w sobie pasję studiowania!