Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 595 505
 • BIS: 7 020 496

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 

Przedmiot obowiązkowy

Język polski

P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Matura 2010-2012:

Matematyka

Matura 2005-2009:

Jeden przedmiot do wyboru z: matematyka, geografia, historia, wos, filozofia, historia sztuki

P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden język obcy
do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. rosyjski,
j. hiszpański,
j. włoski


P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden przedmiot
do wyboru z: historia, wos, geografia

P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35%

 

 

Sposób przeliczenia punktów:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%
ocena 5 = 90%
ocena 4 = 75%
ocena 3 = 50%
ocena 2 = 30%

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%
ocena 4 = 85%
ocena 3 = 40%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot obowiązkowy

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Matematyka

P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden język obcy
do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. rosyjski,
j. hiszpański,
j. włoski


P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden przedmiot
do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia

P. podstawowy x 0,8
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób przeliczenia punktów:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 755
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową
 

Przedmiot obowiązkowy

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x   0,8
albo
P. wyższy (HL) x 1
Przedmiot obowiązkowy

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,8
albo
P. wyższy (HL) x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden język obcy
do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. rosyjski,
j. hiszpański,
j. włoski


P. niższy (SL) x 0,8
albo
P. wyższy (HL) x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden przedmiot
do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, business i management, psychologia, antropologia

P. niższy (SL) x 0,8
albo
P. wyższy (HL) x 1
waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób przeliczenia punktów:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie niższym lub wyższym;
M – wynik z matematyki na poziomie niższym lub wyższym;
J – wynik z języka obcego na poziomie niższym lub wyższym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie niższym lub wyższym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Limit miejsc: 10

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom zagraniczny ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji Kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania:
motywy wyboru kierunku studiów
przeczytaną/e lekturę/y z zakresu ogólnej wiedzy na temat przedmiotu studiów

Polecana literatura:

L. Bazylow, Historia Rosji (tekst obejmujący lata 1917-1991 Pawła Wieczorkiewicza), Ossolineum, Wrocław 2005;
D.R. Marples, Historia ZSRR: od rewolucji do rozpadu, Ossolineum, Wrocław 2006
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia

w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI:
polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.


Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej – z historii,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – z wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – z wiedzy o społeczeństwie.