Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 591
  • BIS: 7 020 508

Informacje o naborze (.pdf)

Informacje o naborze (.doc)

Kwestionariusz

Wzór podania do Dyrektora

 

  • Regulamin Programu:

 

PROGRAM STYPENDIALNY RZĄDU RP

IM. KONSTANTEGO KALINOWSKIEGO II

 

I Edycja nowego programu na rok akademicki 2016/2017

 

Program dla obywateli Republiki Białorusi

 

Program Stypendialny nosi imię Konstantego Kalinowskiego (ur. w 1838 r.), powstańca styczniowego, pełnomocnika rządu powstańczego na Wielkie Księstwo Litewskie, straconego w Wilnie (w 1864 r.), zasłużonego dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, którego pamięć cieszy się szczególnym szacunkiem współczesnych Białorusinów.

Program jest kontynuacją i rozwinięciem Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, powołanego w dniu 30 marca 2006 r.
na Uniwersytecie Warszawskim, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich zostaje przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny.

 

I. KANDYDACI

1. „Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego - II” adresowany jest do obywateli Białorusi.

2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.

3. Stypendia są przyznawane na realizację indywidualnych staży naukowych, w oparciu o projekty złożone w ramach aplikacji przez kandydatów.

4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas indywidualnej pracy akademickiej, ewentualnie poprzedzony kursem językowym.

5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy (od początku września do końca czerwca). Istnieje możliwość  przedłużenia pobytu jedynie na dodatkowy, jedenasty miesiąc, na lipiec. Może to nastąpić jedynie w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium,
w tym obrony pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dobrą oraz potwierdzonego udziału
w konferencjach naukowych, czy programach odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium kończy się 31 lipca 2017 r.

6. Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się
1 września 2016 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.

7. W roku akademickim 2016/17, pierwszym roku działalności zmienionego programu, planuje się przyjęcie tylko osób z już posiadaną podstawową znajomością języka polskiego (na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata oraz  korzystania z literatury przedmiotu). Od naboru na rok akademicki 2017/18 dla osób przyjętych, a bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu może się zacząć już od 1 sierpnia 2017 r. dodatkowym, intensywnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.

8. Realizacja stażu (studiów), w już przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2016 r. i zakończy się 30 czerwca 2017 r.

9. Wysokość stypendium w pierwszym roku realizacji wynosi 2.400,- zł.. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

10. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego - II”) do Ambasady RP w Mińsku oraz przesłać kopię skanem na adres bialorus.studium@uw.edu.pl  - do 30 czerwca 2016 r

11. Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

 

II. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Ukończone studia wyższe (studia II stopnia, ukończone obroną pracy dyplomowej) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji.

2. Wiek, poza wyjątkowymi wypadkami, kandydatów - do 39 lat.

3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub szeroko pojmowanej transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej.

4. Znajomość języka polskiego, na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi.

2. Kwestionariusz kandydata dostępny na stronie (www.studium.uw.edu.pl)

3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim).

4. Projekt pracy badawczej (w języku polskim).

5. Curriculum vitae w języku polskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią.

6. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.

7. Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych, w tym przede wszystkim języków polskiego i angielskiego.

8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące - zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

 

IV. TRYB KWALIFIKACJI

1. Termin składania aplikacji upływa 30 czerwca 2016 r.

2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

a) I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 15 VII 2016 r.

b) II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdową Komisję Kwalifikacyjną w okresie od 25 do 31 VII 2016 r. (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).

3. Przesłuchania kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną odbywają się w Ambasadzie RP w Mińsku (o szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Programu).

4. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu w terminie do 10 sierpnia 2016 r.

6. O przydziale do konkretnej uczelni w Polsce zostaną powiadomieni przez Biuro Programu najpóźniej do 15 września 2016 r.

 

V. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM

1. Stypendia są realizowane na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

3. Studium Europy Wschodniej zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.

4. Uczelnie, na które skierowano stypendystów wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.

5. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium w Polsce (ubezpieczenie tylko od Nieszczęśliwych Wypadków nie będzie akceptowane).

6. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.

7. Stypendyści otrzymają zestaw słowników językowych i pomocy naukowych.

8. Do obowiązków stypendysty należy:

a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu pobytu,

b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej kończącej udział w Programie,

c) ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy dyplomowej), wygłaszanych w grudniu 2016 r. i kwietniu 2017 r.,

d) odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty,

e) udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 2 semestry i zaliczenie tych zajęć,

f) stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji,

g) przygotowanie pracy dyplomowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim,

h) obrona (prezentacja w ramach seminarium) pracy dyplomowej najpóźniej do 20 czerwca 2017 r.

9. W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane.

10. Wręczenie dyplomów ukończenia „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego-II” odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2017 r.

11. Obsługą organizacyjną Programu zajmuje się Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej UW.

12. Dyrektorem i koordynatorem „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego - II” jest Jan Malicki, dr h.c., kierujący równocześnie Studium Europy Wschodniej UW, przy którym działa Biuro Programu oraz koordynujący działanie „starego programu” aż do momentu zakończenia studiów przez wcześniej przyjętych stypendystów.

 

VI. BIURO PROGRAMU

1. Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego II mieści się na Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej, ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)

2. Dane kontaktowe Biura:

Tel.: 22 55 21 888, faks: 22 55 21 887,

e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl;