Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 180
  • BIS: 7 018 386

„Studia Wschodnie” są odzwierciedleniem światowych tenden­cji, z powodzeniem realizowanych już przez przodujące uni­wersytety europejskie i amerykańskie, w tworzeniu tzw. stu­diów regionalnych (area studies). Jest to nowe wcielenie ducha głębokiego humanizmu ze względu na interdyscyplinarność, wszechstronność i wielopoziomowość z pasją przekazywaną przez wybitnych specjalistów – badaczy i praktyków wszystkich dziedzin, których wypadkową są właśnie „Studia Wschodnie”.

W tym miejscu należy podkreślić rosnącą wagę kierunku wschodniego dla Polski i Unii Europejskiej, zarówno na obszarze politycznym, społecz­nym, jak i gospodarczym. Fakt takiego rozumienia „studiów wschod­nich” może mieć wpływ na rolę Polski w Unii Europejskiej, a także wiel­kie znaczenie dla naszego kraju, z uwagi na obecne i rozszerzające się zaangażowanie i możliwości rozwoju kontaktów zwłaszcza gospodar­czych na Wschodzie, ze względu na tradycyjne polskie zainteresowania sprawami wschodnimi, a także stojące przed Polską nowe potrzeby i wy­zwania, jak choćby: zaangażowanie Polski w Partnerstwo Wschodnie.

Studia wschodnie są kierunkiem elitarnym. Ograniczona liczba studentów przyjmo­wanych na studia powoduje, że kształcenie odbywa się w małych grupach o charak­terze seminaryjnym. Wiąże się to z podziałem studentów na 6 specjalizacji regional­nych. Przeciętnie w każdej grupie studiuje od 6 do 10 osób. Podstawą programu jest bezpośredni i zindywidualizowany kontakt studenta z wykładowcą. Najważniejszym we wszystkich specjalizacjach jest wykorzystywanie najnowszej (na ogół obcojęzycznej) literatury przedmiotu (język angielski oraz inne języki regionów). Studenci Studiów Wschodnich otrzymują szeroką ofertę nauczania języków regionów (27 języków w ramach Szkoły Języków Wschodnich UW).

Studenci Studiów Wschodnich odbywają praktyki w szeregu instytucji, takich jak ambasady i konsulaty odpowiednich regionów, różne media (publiczne i ko­mercyjne) oraz instytucje analityczne (np. OSW), rządowe (zwł. ministerstwa) i pozarządowe (np. Fundacja im. S. Batorego), a także zdobywają praktyczne doświad­czenie poprzez staże w prowadzonej przez Studium Stacji Kaukaskiej UW (Tbilisi, Ere­wań) oraz poprzez uczestnictwo w objazdach naukowych.

Naszą ostatnią inicjatywą w dziedzinie praktyk studenckich jest realizacja w Parlamencie Europejskim w Brukseli programu stażów im. L. Wasilewskie­go w biurze 3 europosłów: Pawła Kowala, Zbigniewa Zaleskiego, Krzysztofa Liska. Trwają ustalenia w sprawie zaangażowania czwartego europosła w pro­gram staży. Przedmiotem konkursu jest dziesięć miesięcznych staży w Biurze Poselskim posła Kowala. Staż obejmuje przygotowywanie materiałów dotyczą­cych Europy Wschodniej, przygotowania materiałów i opracowań posiedzeń AFET, ITRE, delegacji wschodnich i SEDE. Zajęcia odbywają się w Brukseli i Strasburgu.