Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 588 352
 • BIS: 7 018 421

Dlaczego „Studia Wschodnie”?

Studia Wschodnie są interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia odnoszącym się do dwóch obszarów: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Zajęcia obejmują zarówno podstawy metodologiczne poszczególnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, jak i kompleks zagadnień odnoszących się do historii, polityki, kultury i spraw społecznych obszaru postkomunistycznego.

Studia Wschodnie stanowią odzwierciedlenie światowych tenden­cji, z powodzeniem realizowanych już przez przodujące uni­wersytety europejskie i amerykańskie, w tworzeniu tzw. stu­diów regionalnych (area studies). Jest to nowe wcielenie ducha głębokiego humanizmu ze względu na interdyscyplinarność, wszechstronność i wielopoziomowość z pasją przekazywaną przez wybitnych specjalistów – badaczy i praktyków wszystkich dziedzin, których wypadkową są właśnie Studia Wschodnie.

Studia Wschodnie to kierunek, który warto nie tylko studiować, ale przede wszystkim skończyć – m.in.  ze względu na:

 • rolę Polski w Unii Europejskiej i jej tranzytowe położenie,
 • obecne i rozszerzające się zaangażowanie i możliwości rozwoju kontaktów (zwłaszcza gospodar­czych) na Wschodzie,
 • tradycyjne polskie zainteresowania sprawami wschodnimi,
 • a także stojące przed Polską nowe potrzeby i wy­zwania, jak choćby: zaangażowanie Polski w inicjatywę Partnerstwa Wschodniego.

Kogo kształcimy i z jakim skutkiem?

Nasz kraj potrzebuje specjalistów ds. wschodnich – takich, którzy będą:

 • mieli wiedzę o kulturze i zwyczajach mieszkańców Wschodu
 • znali realia wschodnie i historię stosunków polskich z krajami za Bugiem
 • umieli komunikować się z przedstawicielami wschodnich narodów
 • potrafili skutecznie załatwiać tam polskie sprawy, godnie reprezentując Polskę i Polaków.

Dążymy do tego, aby nasi absolwenci cechowali się właśnie takimi walorami. W tym celu m.in. organizujemy objazdy naukowe na terenie Europy Środkowej i Wschodniej,  realizujemy programy stypendialne, prowadzimy działalność wydawniczą, sprowadzamy znanych naukowców w ramach wykładów gościnnych, zapewniamy możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany poglądów z ludźmi o zbliżonych zainteresowaniach (niemal połowa naszych studentów to obcokrajowcy głównie z państw obszaru postsowieckiego). Mamy ambicję połączyć tradycję z nowoczesnością, tj. kształcić „jak przed wojną”, jednocześnie wykorzystując osiągnięcia współczesnych nauk, nie tylko zresztą humanistycznych.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach dyplomatycznych,
 • firmach komercyjnych prowadzących interesy na Wschodzie,
 • organizacjach pozarządowych (ośrodki analityczne, stowarzyszenia i fundacje),
 • jednostkach naukowych oraz instytucjach o profilu edukacyjnym,
 • środkach masowego przekazu.

Jak to robimy?


Studia Wschodnie są kierunkiem elitarnym. Ograniczona liczba studentów przyjmo­wanych na studia powoduje, że kształcenie odbywa się w małych grupach o charak­terze seminaryjnym. Wiąże się to z podziałem studentów na 6 specjalizacji regional­nych. Podstawą programu jest bezpośredni i zindywidualizowany kontakt studenta z wykładowcą. Podstawą we wszystkich specjalizacjach jest wykorzystywanie najnowszej (na ogół obcojęzycznej) literatury przedmiotu (język angielski oraz inne języki regionów). Studenci Studiów Wschodnich otrzymują szeroką ofertę nauczania języków regionalnych (28 języków w ramach Szkoły Języków Wschodnich UW).

Studenci Studiów Wschodnich odbywają praktyki poprzez uczestnictwo w objazdach naukowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Oferujemy również możliwość wzięcia udziału w programie wymiany studenckiej ERASMUS+. Naszą ostatnią inicjatywą w dziedzinie praktyk studenckich jest realizacja w Parlamencie Europejskim w Brukseli programu stażowego im. L. Wasilewskie­go w biurze posła Pawła Kowala.